fbpx
Broneeri aeg konsultatsioonile: (+372) 619 0022 või broneeri online
Broneeri aeg konsultatsioonile:
(+372) 619 0022 või broneeri online

Isikuandmete töötlemise kord

Kehtib alates 25.05.2018.

Lugupeetud klient!

Euroopa Parlamendi 17. detsembril 2015 vastu võetud üldine andmekaitse määrus (General Data Protection Regulation – GDPR) jõustub 25. mail 2018. aastal ja asendab ELi andmekaitsedirektiivi 95/46 / EÜ.

Kui kasutate EVC teenused, palume esitada teavet, sealhulgas Teie isiklikud andmed, mis on vaja ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.

Selleks peate nõustuma isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.

Kõiki isikuandmeid, mille Te EVC esitate, käsitletakse suurima ettevaatlikkuse ja tähelepanuga.

EVC kasutab isikuandmeid ainult oma kohustuste täitmiseks teenuste osutamisel antud Korra alusel.

Kord kehtib kõikide EVC klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne korra jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

EVC tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

EVC töötleb kliendiandmeid peamiselt ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.

EVC omab õigust edastada kliendi delikaatseid andmeid edasi seaduse alusel. EVC on õigus kliendiandmeid edastada teistele EVC’uga samasse konsolideerumisgruppi kuuluvatele ettevõtetele, kes võivad kliendiandmeid töödelda käesoleva korras toodud ulatuses ja eesmärkidel.

Kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või käesoleva korra kohaselt lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.

Pärast lepingu lõppemist jätkab EVC kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. EVC säilitab ja töötleb kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

EVC töötleb kliendiandmeid kliendi nõusolekul, et läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile EVC ka EVC koostööpartnerite poolt osutatavaid teenuseid.
Kliendil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.

EVC klientidel on õigus andmete ülekandmisele teisele isikuandmete töötlejale. Õigus andmete ülekandmisele annab Teile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame Teil masinloetaval kujul lasta oma isikuandmed teisele ilu- ja tervishoiuteenuse osutajale otse edastada (eeldusel, et teisel iskul on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine isik on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.

Klient võib EVC’ilt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab klient pöörduma (vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) EVC poole.

EVC vastab esitatud nõudele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades nõude saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib EVC vastamise tähtaega pikendada.

Klient võib nõudaEVC’ilt oma andmete töötlemise lõpetamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb seadusest või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

Kliendiandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, võib klient esitada pöördumise Andmekaitse Inspektsioonile või kaebuse pädevale kohtule.

Call Now Button